Jeg vil ikke stå i skyggen av meg selv! (Solar Plexus)

Lider vi av et kollektivt svakt solar plexus? Lider kvinner av et kraftsenter som står i skyggen av et samfunn og en verden som tråkker på våre grenser? De subtile grensene som ligger i systemet vårt og som kan være skjult for oss selv. Vi klarer ikke å blomstre frem som kvinner med all vår femininitet, heiet frem av en med-kvinne i all sin kjærlighet. Hvorfor er kvinner ikke kraftfulle i å være kvinner, fremfor å søke å være som menn? Kanskje er disse grensene så skjulte for oss selv eller rett og slett tilgrist av samfunnet, relasjoner og et fravær av riktig god kultur.

Jorden vår har også et solar plexus og vi mennesker tråkker på hennes grenser. - Urfolk, vi trenger deres kunnskap nå! Hvordan skal vi gjenopprette medfølelse for hennes, vår moder jords, grenser? Hvordan skal den feminine, guddommelige kraft, gjenkjenne seg selv og heles? Slik at vi kan oppnå en balanse i verden, der hvor menn ikke lenger virrer rundt og er av koblet fra sine egne følelser, men skaper trygghet. Og hvor kvinner skal blomstre frem som kvinner og ikke en kopi av mannen. 

Kvinner, se, vi gir liv! Våre fantastiske kropper gir liv til jorden. Dette må vi kjenne etter i dypet av oss selv. Kjenne etter og vedkjenne den guddommelige rollen vi har fått. - Vår kraft, hvorfor tar vi oss frem i livet med usikkerhet? Minnet vårt er stengt! Vi må gjenkjenne og vekke minnet for å tenne vår sol (solar plexus).

--------------------

Do we suffer from a collectively weak solar plexus? Do women suffer from a powerhouse that is overshadowed by a society and a world that pushes our boundaries? The subtle limits that lie within our system and that can be hidden from ourselves. We fail to flourish as women with all our femininity, cheered on by a fellow woman in all her love. Why are women not powerful in being women, rather than seeking to be like men? Maybe these boundaries are so hidden from ourselves or simply shattered by society, relationships and an absence of really good culture.

Our earth also has a solar plexus and we humans tread on its boundaries. - Indigenous peoples, we need their knowledge now! How are we to restore compassion for the boundaries of her, our mother earth? How should the feminine, divine power, recognize itself and heal? So that we can achieve a balance in the world, where men no longer wander around and are disconnected from their own feelings, but create security. And where women should flourish as women and not a copy of the man.

Women, look, we give life! Our wonderful bodies give life to the earth. We must know this in the depths of ourselves. Recognize and acknowledge the divine role we have been given. - Our power, why do we move forward in life with uncertainty? Our memory is closed! We must recognize and awaken the memory to ignite our sun (solar plexus).