Kvinnen med solen

(Jeg postet dette blogginnlegget i juni 2020 og fikk mye negativ tilbakemeldinger. Jeg velger derfor å poste det igjen. Hvordan blir denne teksten mottatt nå?)

 

Medfølelse. Mangel på medfølelse. Hvorfor er det så mye mangel på medfølelse? Hvorfor medføler vi ikke?  Gir hverandre rom og tillater hverandres grenser. Hvorfor tråkker vi på hverandre? Hvorfor kan vi ikke la hverandre blomstre frem og se hverandres lys?

Jeg er i selvpålagt isolasjon, fordi jeg må forstå hvorfor samspillet mellom mennesker mangler medfølelse. Vi ser hverandre ikke. Egoet står i veien for medfølelse og omtanke. 

Mennesker står i veien for en vakker jord som gir liv. Menneskene har sluttet å medføle med henne. Kjenne hennes smerte. Vi beveger oss frem i livet uten å forstå samspillet. Alt henger i sammen, men vi står med ryggen til hverandre og velger ikke å se annet enn vårt eget speilbilde.

Kvinnen med solen er henne som skal balansere ut skjevheter. Det er henne, den feminine delen av oss mennesker som medføler og er i hjertet. Hun skal vokse frem for den maskuline strategi står for fall! For slik og bare slik vil vi igjen kunne se uskylden og vise hverandre kjærlighet.


To my followers from Virginia, USA

Compassion. Lack of compassion. Why is there so much lack of compassion? Why do we not empathize? Give each other space and allow each other's boundaries. Why do we step on each other? Why can we not let each other flourish and see each other's light? 

I am in self-imposed isolation, because I have to understand why the interaction between people lacks compassion. We do not see each other. The ego stands in the way of compassion and consideration.

Humans stand in the way of a beautiful earth that gives life. People have stopped sympathizing with her. Feel her pain. We move forward in life without understanding the interaction. Everything is connected, but we stand with our backs to each other and choose not to see anything but our own reflection.

The woman with the sun is the one who has to balance out imbalances. It is she, the feminine part of us humans who empathize and is in the heart. She must grow as the masculine strategy stands for a fall! For this and only this way, we will again be able to see the innocence and show each other love.